Odesílání...

Koupit

REKLAMACE

Reklamační řád, záruky, odpovědnost za vady

a) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

b) Na výslovnou žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou -záruční list, který Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo. V ostatních případech postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

c) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé,že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

d) Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Pokud není uvedena jinak, činí záruční lhůta 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

e) V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci ,a to písemně či osobně u prodávajícího na adrese jeho sídla Pražská 1940, Nová Paka, 509 01, popřípadě na e-mailovou adresu provozovatele info@armyparts.cz. Při reklamaci předmětu plnění je kupující povinen prokázat zakoupení předmětu plnění u prodávajícího fakturou a současně dodacím listem (kopiemi). Prodávající není povinen přijmout k vyřízení reklamace předmět plnění, nepředá-li jej kupující se všemi součástmi a příslušenstvím.

f) V případě reklamace doporučujeme kupujícímu, aby případnou reklamaci vždy nejprve telefonicky konzultoval s prodávajícím, kdy se dohodnou na jejím konkrétním řešení. Lhůta k vyřízení reklamace tak běží od telefonického uplatnění reklamace (prodávající potvrdí výstupy z telefonického hovoru neprodleně na emailovou adresu kupujícího). V případě, že je reklamace řešena zasláním zboží k prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu a zasílané reklamované zboží doporučujeme pojistit, neboť prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození.

g) Prodávající rozhodne o reklamaci neprodleně a bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů lze v oprávněných případech po dohodě s kupujícím prodloužit.

h) Pokud byla reklamace neoprávněná, prodávající písemně důvod zamítnutí reklamace uvede do reklamačního protokolu.

i) Záruka se nevztahuje na tyto situace:

 • závady nebo poškození zboží při přepravě: vzhledem k tomu, že zboží je zpravidla doručováno kupujícímu prostřednictvím třetí osoby, je nutné při převzetí zboží důkladně zkontrolovat zásilku a její obsah . Viz čl. VII Obchodních podmínek.

 • opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena.

 • vady vzniklé nevhodným používáním zboží, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením se zbožím, nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu výrobku; nesprávným skladováním; provozem za jiných než výrobcem stanovených podmínek, neodbornou montáží, instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží, pokud je v rozporu s obecně známými postupy či s návodem.

 • vady vzniklé nedodržením pokynů stanovených výrobcem.

 • vady vzniklé provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav.

 • vady vzniklé zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.

 • vady zboží způsobené živly (oheň, voda, zásah bleskem apod.)

 • uplynutí záruční doby u reklamovaného zboží uplynula přede dnem uplatnění reklamace

 

j) Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců.
Kupující při uplatnění záruky má:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití

 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

k) Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady .V případě zjevně neoprávněné reklamace (nezjištění reklamované vady, závada nespadající do záručních podmínek, zjevně šikanózní postup spotřebitele apod. ) nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s uplatněním práv z odpovědnosti za vady a může prodávající požadovat úhradu skutečně vzniklých nákladů souvisejících s touto reklamací.


KONTROLA BALÍKU PŘI PŘEVZETÍ:

 • Při viditelném vnějším poškození balíku reklamujte zásilku přímo u řidiče zásilkové služby. Řidič je povinen sepsat s Vámi reklamační protokol o vzniklé škodě.

 • Při vnitřním poškození reklamujte zásilku přímo u dodavatele do 3 dnů od převzetí. K reklamaci je třeba pořídit fotodokumentaci (celý balík, druh výstelky, poškozené zboží, etikety Křehké a Neklopit).

 

Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa pro doručování: ARMY PARTS CZ s.r.o., Pražská 1940, Nová Paka, 509 01
Adresa elektronické pošty: info@armyparts.cz
Tel.: +420 721 639 170

 

Army Parts CZ s.r.o.
IČ: 08756180
DIČ: CZ08756180

Adresa:
Pražská 1940
50901, Nová Paka

C 45020 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

V pořádku
Potřebujete poradit nebo zjistit dostupnost zboží?

Standa Studený
standa@armyparts.cz
+420 732 436 027